Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trivialize /'triviəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    tầm thường hoá

    * Các từ tương tự:
    trivialize, trivialize