Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pooh-pooh /pu:'pu:/  

  • Động từ
    (khẩu ngữ)
    coi khinh; khinh bỉ gạt bỏ
    chúng nó coi khinh lời gợi ý của chúng tôi