Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    khinh rẻ, coi khinh
    đánh giá thấp