Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undervalue /,ʌndə'vælju:/  

 • Động từ
  định giá thấp, đánh giá thấp
  we had undervalued the flat by £5000
  chúng tôi đã định giá thấp căn phòng với giá 5000 bảng
  đừng có đánh giá thấp phần đóng góp của Jim vào công cuộc nghiên cứu

  * Các từ tương tự:
  Undervalue currency