Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  giảm đến mức tối thiểu
  đánh giá thấp
  cực tiểu hoá

  * Các từ tương tự:
  minimize, minimise