Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underrate /,ʌndəreit/  

  • Động từ
    đánh giá thấp
    một diễn viên bị đánh giá thấp
    underrate an opponent
    đánh giá thấp đối thủ