Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm nhỏ đi, làm cho bé đi; làm giảm tính chất quan trọng