Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (shrank hoặc shrunk; shrunk)
  co lại, quắt lại
  will this shirt shrink in the wash?
  áo này giặt thì có co lại không?
  số xe hơi bán được gần đây đã giảm sút
  shrink away (back) from something (somebody)
  lùi lại, rụt lại (vì sợ hoặc ghê tởm)
  sợ bị đòn, con chó rụt vào một góc
  shrink from [doing] something
  tránh làm gì, miễn cưỡng làm gì
  ông ta tránh ý nghĩ phải giết bất cứ ai
  Danh từ
  (Mỹ, đùa, tiếng lóng)
  bác sĩ tâm thần

  * Các từ tương tự:
  shrink-resistant, shrink-wrap, shrinkable, shrinkage, shrinking violet