Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác baulk)
  xà nhà
  Động từ
  chùn bước, ngần ngại
  con ngựa chùn bước trước bức rào cao
  bố mẹ nó ngần ngại trước giá chiếc đàn ghita mà nó thích
  (cũ) cản trở, ngăn cản
  ngăn cản kế hoạch của ai

  * Các từ tương tự:
  balkanization, balkanize, balker, balky