Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+at, from) co rúm lại
    cháu bé co rúm lại vì khiếp sợ
    (+ to, before) khúm núm
    anh ta lúc nào cũng khúm núm trước ông sếp