Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    chùn lại, nao núng
    chùn lại trước khó khăn
    thoái thác, tránh né
    tôi tránh kể tin đó cho chị ta