Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] héo đi, [làm cho] tàn đi
  the flowers will wither if you don't put them in water
  hoa sẽ héo nếu anh không cắm chúng vào nước
  hy vọng của họ dần dần tàn lụi đi
  khinh miệt; coi thường
  cô ta liếc hắn một cái với vẻ khinh miệt

  * Các từ tương tự:
  withering, withers, withershins