Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    (Ê-cốt) ngược chiềm kim đồng hồ