Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khinh miệt; coi thường
    withering sarcasm
    lời châm chọc khinh miệt