Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giết người
  murderous weapons
  vũ khí giết người
  chết người
  I couldn't withstand the murderous heat
  tôi không chịu nổi cái nóng chết người này

  * Các từ tương tự:
  murderously