Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stressful /'stresfl/  

  • Tính từ
    căng thẳng, gây đột loạn
    she finds her new teaching job very stressful
    chị ta thấy cái nghề dạy rất căng thẳng