Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intolerable /in'tɒlərəbl/  

 • Tính từ
  không thể chịu nổi
  intolerable noise
  tiếng ồn không thể chịu nổi
  this is intolerable I've been kept waiting for three hours
  thật không chịu nổi, tôi đã chờ suốt ba tiếng đồng hồ

  * Các từ tương tự:
  intolerableness