Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  make a killing
  thành công lớn về tài chính, vớ bẫm
  Tính từ
  (khẩu ngữ)
  làm kiệt sức, làm mệt đứt hơi
  walk at a killing pace
  đi theo nhịp bước làm mệt đứt hơi
  rất buồn cười
  a killing joke
  một lời nói đùa rất buồn cười

  * Các từ tương tự:
  killingly