Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

destructive /di'strʌktiv/  

 • Tính từ
  phá hủy, tàn phá, hủy diệt
  the destructive force of the storm
  sức tàn phá của cơn bão
  phá phách
  a destructive child
  đứa bé hay phá phách
  tiêu cực, không xây dựng (lời phê bình…)

  * Các từ tương tự:
  destructive memory, destructive read operation, destructive storage, destructive test, destructively, destructiveness