Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanguinary /'sæŋgwinəri/  /'sæŋgwineri/

 • Tính từ
  đẫm máu; đổ máu
  a sanguinary battle
  trận đánh đẫm máu
  khát máu; tàn bạo
  a sanguinary ruler
  tên thống trị khát máu