Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homicidal /hɒmi'saidl/  

  • Tính từ
    giết người