Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường vị ngữ)
    send somebody (go, be) berserk
    (làm ai) giận điên lên