Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    điên, cuồng
    say mê; có tật sính (làm gì)

    * Các từ tương tự:
    maniacally