Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hung dữ, dữ tợn, tàn bạo
  a ferocious beast
  con thú hung dữ
  a ferocious campaign against us on the press
  một cuộc vận động dữ dội chống chúng tôi trên báo chí

  * Các từ tương tự:
  ferociously, ferociousness