Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (cách viết khác amuk)
    run amok chạy lồng lên
    con hổ thoát khỏi sở thú và chạy lồng lên hàng giờ