Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gây chết người, giết người
  a lethal dose of poison
  một liều thuốc độc gây chết người
  có hại, chí tử
  the closure of the factory dealt a lethal blow to the town
  sự đóng cửa nhà máy giáng một đòn chí tử vào thành phố
  this wine's pretty lethal
  rượu này mạnh lắm, uống có hại đấy

  * Các từ tương tự:
  lethality, lethally