Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhẫn tâm, tàn nhẫn

    * Các từ tương tự:
    mercilessly, mercilessness