Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhumane /,inhju:'mein/  

 • Tính từ
  độc ác; nhẫn tâm
  inhumane treatment of prisoners
  sự đối xử độc ác với tù binh

  * Các từ tương tự:
  inhumanely, inhumanetion