Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác tyrannous)
  bạo ngược
  a tyrannical ruler
  kẻ thống trị bạo ngược

  * Các từ tương tự:
  tyrannically