Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tyrannous /'tirənəs/  

  • Tính từ
    như tyrannical