Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unjust /,ʌn'dʒʌst/  

 • Tính từ
  bất công
  an unjust decision
  một quyết định bất công

  * Các từ tương tự:
  unjustifiable, unjustifiableness, unjustifiably, unjustified, unjustly, unjustness