Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overbearing /,əʊvə'beəriŋ/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    [một cách] áp chế;[một cách] hà hiếp

    * Các từ tương tự:
    overbearingly