Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có tính chất] đàn áp tàn bạo; khắc nghiệt
  repressive measures
  biện pháp đàn áp tàn bạo

  * Các từ tương tự:
  repressively, repressiveness