Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    khinh khỉnh, kiêu kỳ
    bà ta kiêu kỳ lắm, chẳng bao giờ nói chuyện với hàng xóm