Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hoity-toity /'hɔiti'tɔiti/  

 • Tính từ
  lông bông; nhẹ dạ; hay đùa giỡn
  kiêu căng, kiêu kỳ
  hay nôn nóng; hay cáu kỉnh
  Danh từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) tính lông bông nhẹ dạ
  thán từ
  thôi đi! thôi đi! (khinh, giễu, không tán thành)