Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dogmatic /dɒg'mætik/  /dɔ:g'mætik/

 • Tính từ
  [có tính chất] giáo điều
  độc đoán
  a dogmatic attitude
  thái độ độc đoán

  * Các từ tương tự:
  dogmatically, dogmatics