Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lăng xăng
    chúng tôi đã chết mệt vì bị bọn viên chức nhà nước lăng xăng sai phái

    * Các từ tương tự:
    officiously, officiousness