Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

officiousness /ə'fiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính lăng xăng