Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cố nài, khăng khăng đòi; cứ nhất định

    * Các từ tương tự:
    insistently