Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kiên trì, bền bỉ
  persistent effort
  cố gắng bền bỉ
  không ngớt
  persistent noise
  tiếng ồn không ngớt
  dai dẳng
  persistent rain
  cơn mưa dai dẳng

  * Các từ tương tự:
  persistently