Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

continual /kən'tinjʊəl/  

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  liên tục, không ngớt
  continual rain
  mưa không ngớt

  * Các từ tương tự:
  continually, continualness