Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbroken /ʌn'brəʊkən/  

 • Tính từ
  không bị gián đoạn; không bị xáo trộn
  ten hours of unbroken sleep
  mười tiếng đồng hồ ngủ một mạch
  the unbroken silence of the woods
  sự im lặng không bị phá rối của khu rừng
  chưa bị phá (kỷ lục)
  chưa thuần (ngựa)

  * Các từ tương tự:
  unbrokenly, unbrokenness