Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbrokenness /'ʌn'broukənnis/  

  • Danh từ
    tính không bị bẻ gãy
    tính không bị gián đoạn
    tinh thần bất khuất; tinh thần vững vàng