Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] lỏng lẻo
    loosely translated
    dịch thoát (không dịch thật sát)