Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninterrupted /,ʌnintə:'rʌptid/  

  • Tính từ
    liên tục