Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perpetual /pə'pet∫ʊəl/  

 • Tính từ
  đời đời, mãi mãi, vĩnh viễn
  perpetual fame
  danh tiếng đời đời
  không ngừng; liên tục
  the perpetual noise of the traffic
  tiếng ồn không ngừng của luồng giao thông
  không dứt, liên miên
  he was irritated by their perpetual complains
  anh ta phát cáu vì những lời than phiền liên miên của bọn họ

  * Các từ tương tự:
  perpetual motion, perpetually