Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incessant /in'sesnt/  

 • Tính từ
  không ngừng, không dứt, liên miên
  a week of almost incessant rain
  một tuần lễ mưa như liên miên

  * Các từ tương tự:
  incessantly, incessantness