Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interminable /in'tɜ:minəbl/  

 • Tính từ
  (thường nghĩa xấu)
  vô tận, liên miên
  an interminable debate
  cuộc tranh luận liên miên

  * Các từ tương tự:
  interminableness