Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unceasing /,ʌn'si:siŋ/  

 • Tính từ
  không ngừng, liên tục
  unceasing efforts
  những nỗ lực không ngừng

  * Các từ tương tự:
  unceasingly, unceasingness