Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

continuous /kən'tinjʊəs/  

 • Tính từ
  liên tục
  continuous rain
  mưa liên tục

  * Các từ tương tự:
  continuous assessment, Continuous distribution, continuous monitoring, continuous operation, continuous processing, continuous spectrum, continuous tense, Continuous variable, continuously